Punkt jest nowym kwartalnikiem w formie bezpłatnego pliku PDF wydawanym przez Galerię Miejską Arsenał w Poznaniu. Punkt to autonomiczny, wyso kogatunkowy fragment przestrzeni medialnej dla sztuki, kultury wizualnej, myśli, słowa i przeżywania zurbanizowanego pejzażu. Interesuje nas intelektu alizm pozaakademicki i sztuka oparta na pasji, żywe, bezpośrednie odczuwanie rzeczywistości, inspiracja zamiast oryginalności, osobowość zamiast trendu. Przez sztuki wizualne i tekst magazyn dzieli angażu jące idee i spostrzeżenia, łączy krytykę z ciekawością, wyobraźnię z doświadczeniem.

Wydawca:
Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu

Redaktor naczelna:
Anna Czaban

Zespół redakcyjny:
Kuba Bąk, Sylwia Czubała,
Marcin Matuszak, Karolina Sikorska

Adres redakcji:
61-772 Poznań, Stary Rynek 6
tel./ fax. (0-61) 852 95 01/ 02,
e-mail: punkt@arsenal.art.pl,

www.arsenal.art.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów i korespondencji oraz opatrywania ich własnymi tytułami.
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

ISSN 1231-7020